Mama Hoang

Saying

No03
Con cười đi con!
Laugh with me my child
Con làm mắt đi cho mẹ Coi
Do those beautiful eyes for Mum to see
Con làm chim chim cho ba mẹ Coi
Do that “chirping bird” trick for me
Con vỗ tay và la la la…
Clap your hands, clap your hands….
Con có thương mẹ không? ‪thương để đầu‬‬‬‬‬
Do you love mum? Love is in the head
Con đi cho mẹ xem
Let me watch you walk
Con có thích thích đi học không?
Do you like going to school?
Con đói bụng chưa‬?
Are you hungry yet?
Con thích ăn gì?
What do you like to eat?
Đi tắm ‪rồi ăn cơm
Go shower and then eat
‪Con làm bài chưa‬‬‬‬‬? Làm homework đi!
Have you done your homework? Go do your homework!
Đọc kinh rồi đi ngủ ‬‬, ‪mai còn đi học‬‬‬‬‬!
Let's pray then sleep, tomorrow you have to go to school!
Chơi xong đồ chơi rồi cất gọn lại
When you finish playing, put your toys away neatly.
Sách vở học rồi xếp gọn gàng lại
Put your books and pens away neatly after you finish your homework.